کیت استخراج اسیدنوکلئیک ویروسی (Viral Nucleic acid Extraction Kit) 50 تایی

namagene-product-image

کیت استخراج اسیدنوکلئیک ویروسی (Viral Nucleic acid Extraction Kit) 50 تایی

موجود

این کیت جهت استخراج اسید نوکلئیکویروسی می باشد و به گونه ای طراحی شده که به روش آسان و سریع اسید نوکلئیک ویروسی  را از نمونه خالص سازی می کند. اساس این کیت بر مبنای اتصال ماده ژنتیکی به سیلیکا می باشد اسید نوکلئیک ویروسی حاصل با خلوص و کیفیت بالا می باشد.

در این روش میزان آلودگی به حداقل رسیده و میزان خطای کاربر بسیار کاهش می یابد. همچنین سرعت و بازدهی این روش قابل توجه است.

اسید نوکلئیک حاصل جهت استفاده در تکنیک‌های PCR، RT-PCR، qRT-PCR و ... کاربرد دارد.

از این کیت می توان در آزمایشگاه‌های تشخیص و تحقیقاتی استفاده نمود.

این کیت جهت استخراج اسید نوکلئیکویروسی می باشد و به گونه ای طراحی شده که به روش آسان و سریع اسید نوکلئیک ویروسی  را از نمونه خالص سازی می کند. اساس این کیت بر مبنای اتصال ماده ژنتیکی به سیلیکا می باشد اسید نوکلئیک ویروسی حاصل با خلوص و کیفیت بالا می باشد.

در این روش میزان آلودگی به حداقل رسیده و میزان خطای کاربر بسیار کاهش می یابد. همچنین سرعت و بازدهی این روش قابل توجه است.

اسید نوکلئیک حاصل جهت استفاده در تکنیک‌های PCR، RT-PCR، qRT-PCR و ... کاربرد دارد.

از این کیت می توان در آزمایشگاه‌های تشخیص و تحقیقاتی استفاده نمود.

 • Brand

  Nama Gene Azma

 • Qty

  50 rxn

 • Cat No.

  N/N048G

 • Kit Contents
  • Binding Buffer (10 -20 ml)
  • Proteinase K (1ml)
  • Wash Buffer I (50 ml)
  • Wash Buffer II (50 ml)
  • Elution Buffer (20 ml)
  • Spin Column (50)
  • Collection tube (150)
  • Nucleic acid Carrier (500 µl)
 • Storage Condition
  • PK @ -20°C
  • Other @ RT
  • Nucleic acid Carrier @ -20°C
 • Protocol (Fa Version) دریافت
 • Protocol (En Version) دریافت
 • Flowchart دریافت