PCR Enhancer

namagene-product-image

PCR Enhancer

موجود

 PCR Enhancer تولید شده در شرکت نما ژن آزما یک افزودنی برای واکنش PCR می باشد. این ترکیب با تغییر در شرایط ذوب اسیدهای نوکلئیک، تکثیر قطعات مشکل دار را تسهیل می کند. این ترکیب برای نواحی غنی از GC و ساختارهای ثانویه بسیار مناسب می باشد و عملکرد واکنش PCR  را به طرز محسوسی افزایش می دهد. در هنگام استفاده از این محصول برای اولین بار بهتر است  واکنش را با و بدون این ترکیب انجام داد و نتایج را مقایسه نمود. همچنین بهتر است بستگی به نوع پرایمر و DNA و واکنش PCR ، مقادیر مختلف از این محصول را تست نمود.

 PCR Enhancer تولید شده در شرکت نما ژن آزما یک افزودنی برای واکنش PCR می باشد. این ترکیب با تغییر در شرایط ذوب اسیدهای نوکلئیک، تکثیر قطعات مشکل دار را تسهیل می کند. این ترکیب برای نواحی غنی از GC و ساختارهای ثانویه بسیار مناسب می باشد و عملکرد واکنش PCR  را به طرز محسوسی افزایش می دهد. در هنگام استفاده از این محصول برای اولین بار بهتر است  واکنش را با و بدون این ترکیب انجام داد و نتایج را مقایسه نمود. همچنین بهتر است بستگی به نوع پرایمر و DNA و واکنش PCR ، مقادیر مختلف از این محصول را تست نمود. این محصول علاوه بر این که می تواند اختصاصیت محصول PCR را افزایش دهد ، در موفقیت آمیز کردن PCR فاقد محصول نیز عملکرد قابل قبولی دارد. این بهبود دهنده برای Multiplex PCR و تکثیر نواحی تکراری ژنومی مانند میکروساتلیتها  و STRs   نیز قابل استفاده است.

شرایط نگهداری: ۲۰- درجه سانتیگراد

محدودیت استفاده از این محصول: این محصول صرفاً برای استفاده در تحقیقات آماده شده است. استفاده از این محصول برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها پیشنهاد نمی شود.