PCR Master Mix (2X)

namagene-product-image

PCR Master Mix (2X)

موجود

مستر میکس PCR یک محلول آماده استفاده برای راحتی بیشتر کاربر میباشد که شامل آنزیم Polymerase DNA Taq، MgCl2 ، dNTPs و بافر در غلظتهای مناسبی برای انجام واکنش PCR است، که در نتیجه استفاده از آن محصول نهایی PCR در محدوده 0.2-2Kb به دست میآید. استفاده از مستر میکس PCR این امکان را به شما میدهد تا در کمتر از یک دقیقه تنها با اضافه کردن پرایمر و DNA، محلول مورد نظر جهت انجام واکنش PCR آماده شود.  علاوه بر صرفه جویی در زمان ، میزان آلودگی را کاهش داده و سایر خطاهای ناشی از مخلوط کردن هر ماده به تنهایی را کاهش می دهد.در صورت نگهداری در دمای -20 این محصول تا مدتها قابل استفاده است. محصول بدست آمده از PCR در انتهای 3’ خود حاوی نوکلیوتید A میباشد که به صورت مستقیم قابل کلون شدن در T-Vectors هستند.  بعد از اتمام PCR به دلیل رنگی بودن محصول، می توان آنرا مستقیماً در ژلهای آگارز و پلی اکریل آمید لود کرد.

مستر میکس PCR یک محلول آماده استفاده برای راحتی بیشتر کاربر میباشد که شامل آنزیم Polymerase DNA Taq، MgCl2 ، dNTPs و بافر در غلظتهای مناسبی برای انجام واکنش PCR است، که در نتیجه استفاده از آن محصول نهایی PCR در محدوده 0.2-2Kb به دست میآید. استفاده از مستر میکس PCR این امکان را به شما میدهد تا در کمتر از یک دقیقه تنها با اضافه کردن پرایمر و DNA، محلول مورد نظر جهت انجام واکنش PCR آماده شود.  علاوه بر صرفه جویی در زمان ، میزان آلودگی را کاهش داده و سایر خطاهای ناشی از مخلوط کردن هر ماده به تنهایی را کاهش می دهد.در صورت نگهداری در دمای -20 این محصول تا مدتها قابل استفاده است. محصول بدست آمده از PCR در انتهای 3’ خود حاوی نوکلیوتید A میباشد که به صورت مستقیم قابل کلون شدن در T-Vectors هستند.  بعد از اتمام PCR به دلیل رنگی بودن محصول، می توان آنرا مستقیماً در ژلهای آگارز و پلی اکریل آمید لود کرد.

Mix Master PCR شرکت نماژن آزما با حجم 1mL و غلظت 2X در رنگهای متنوع عرضه میگردد. این محصول حاوی تمامی موارد مورد نیاز برای واکنش PCR به جز پرایمر و DNA میباشد، که مراحل انجام تست را آسان نموده است. این محصول برای PCR استاندارد و معمولی ، PCR Multiplex، ، انگشت نگاری DNA  و تشخیص پاتوژنها قابل استفاده میباشد.