DNA Staining Dye

namagene-product-image

DNA Staining Dye

موجود

رنگهای مختلفی برای رنگ آمیزی DNA در طی الکتروفورز وجود دارند. این رنگها را  بر حسب مورد می توان هنگام ساخت ژل، هنگام الکتروفورز، بعد از الکتروفورز و یا هنگام لود کردن استفاده نمود. شناخته شده ترین رنگ برای رنگ آمیزی و آشکار سازی DNA اتیدیوم بروماید است. از اتیدیوم برماید در ژل ، در بافر ران کننده و پس از الکتروفورز می توان برای رنگ آمیزی استفاده کرد. اتیدیوم بروماید بالقوه سرطانزا است و باید با احتیاط زیادی با آن کار کرد. رنگهای دیگری در سالیان اخیر به بازار عرضه شده اند که سمیت کمتری دارند و از معروفترین آنها می توان، SYBR Gold ، SYBR Green ، SYBR Safe ، Eva Green و ... را نام برد.در شرکت نما ژن آزما رنگهای مختلف قابل عرضه می باشد.

رنگهای مختلفی برای رنگ آمیزی DNA در طی الکتروفورز وجود دارند. این رنگها را  بر حسب مورد می توان هنگام ساخت ژل، هنگام الکتروفورز، بعد از الکتروفورز و یا هنگام لود کردن استفاده نمود. شناخته شده ترین رنگ برای رنگ آمیزی و آشکار سازی DNA اتیدیوم بروماید است. از اتیدیوم برماید در ژل ، در بافر ران کننده و پس از الکتروفورز می توان برای رنگ آمیزی استفاده کرد. اتیدیوم بروماید بالقوه سرطانزا است و باید با احتیاط زیادی با آن کار کرد. رنگهای دیگری در سالیان اخیر به بازار عرضه شده اند که سمیت کمتری دارند و از معروفترین آنها می توان، SYBR Gold ، SYBR Green ، SYBR Safe ، Eva Green و ... را نام برد.در شرکت نما ژن آزما رنگهای مختلف قابل عرضه می باشد.

شرایط نگهداری:  در یخچال یا فریزر برای طولانی مدت

محدودیت استفاده از این محصول: این محصول صرفاً برای استفاده در تحقیقات آماده شده است. تمامی رنگهایی که با DNA واکنش می دهند بالقوه خطرناک محسوب می شوند.